Rasspecifika avelsstrategier (RAS)

Vad är en rasspecifik avelsstrategi?
En rasspecifik avelsstrategi (RAS) är en handlingsplan för aveln inom en viss ras. Ambitionen är att genom god och långsiktigt hållbar avel få bukt med vanliga ärftliga defekter hos rasen. Tanken är att RAS-dokumentet i första hand ska vara en vägledning och riktlinje för uppfödarna, men det tjänar också som konsumentupplysning för den som har planer på att köpa hund.

Vem har ansvaret?
Formellt är det rasklubbens styrelse som beslutar om RAS, men för att det ska vara ett levande dokument är givetvis alla uppfödare och ägare av avelshundar de som ser till att avelsarbetet blir hållbart på sikt och målsättningarna i RAS blir nåbara och realistiska.

Vad ska ett RAS-dokument innehålla?
Arbetet med RAS kan delas in i tre delar:
1. Rasens historiska bakgrund och utveckling.
2. Beskrivning av nuläget.
3. Slutsatser, målinriktningar och prioriteringar för framtiden.

Hänsyn bör tas till rasens hälsa, funktion, mentalitet, genetisk variation och exteriör. Avelsstrategin bör också innehålla ”mätbara mål” och därtill ha en fastställd tidsplan.

Din medverkan är viktig!
Alla som har en avelshane, föder upp MAS eller äger/har ägt en/flera MAS/ar kan bidra med information så att vi kan få en så korrekt bild av nuläget som möjligt.

Förlängd svarstid!
svara senast 31 januari 2022

Enkät för uppfödare
Enkät för MAS-ägare