Rasspecifik avelsstrategi (RAS)

Vad är en rasspecifik avelsstrategi?
En rasspecifik avelsstrategi (RAS) är en handlingsplan för aveln inom en viss ras. Ambitionen är att genom god och långsiktigt hållbar avel få bukt med vanliga ärftliga defekter hos rasen. Tanken är att RAS-dokumentet i första hand ska vara en vägledning och riktlinje för uppfödarna, men det tjänar också som konsumentupplysning för den som har planer på att köpa hund.

Vem har ansvaret?
Formellt är det rasklubbens styrelse som beslutar om RAS, men för att det ska vara ett levande dokument är givetvis alla uppfödare och ägare av avelshundar de som ser till att avelsarbetet blir hållbart på sikt och målsättningarna i RAS blir nåbara och realistiska.

Vad ska ett RAS-dokument innehålla?
Arbetet med RAS kan delas in i tre delar:
1. Rasens historiska bakgrund och utveckling.
2. Beskrivning av nuläget.
3. Slutsatser, målinriktningar och prioriteringar för framtiden.

Hänsyn bör tas till rasens hälsa, funktion, mentalitet, genetisk variation och exteriör. Avelsstrategin bör också innehålla ”mätbara mål” och därtill ha en fastställd tidsplan.

Du kan vara med och påverka!
Många MAS-ägare och MAS-uppfödare har varit med och bidragit med värdefull information i den enkät som genomfördes under januari 2022. Nu är det dags att ta nästa steg. Innan vi skickar in ett färdigt dokument som kan fastställas av SKK behöver vi återigen hjälp från MAS-ägare och uppfödare. Du som är medlem i SMASK kan lämna feedback på det framtagna utkastet till Rasspecifik avelsstrategi för MAS senast 11 december 2022.

Du som är medlem kan lämna feedback senast 11 december.
Skicka mejl till webb@smask.info och ange RAS som rubrik i ämnesraden.