Patellaluxation

Patellaluxation innebär att knäskålen (patella) kan förflyttas (luxera) från sin normala position.

Två former av patellaluxation förekommer. Den vanligaste formen är när knäskålen glider ur sin position och hamnar på insidan (medialt) av knäleden. Den andra formen är när knäskålen hamnar på knäledens utsida (lateralt). Det finns många olika bakomliggande orsaker till patellaluxation. Ett vanligt symptom är hälta. I de fall luxationen är permanent har knäskålen låsts i sitt läge och drabbade hundar får en typisk, knäande gång. 

Patellaluxation konstateras genom palpation och graderas på en skala från 0–3 baserat på med vilken lätthet luxering sker:  Grad 1 = Patella kan luxeras manuellt men återgår spontant till normalt läge. 

Grad 0 = Normal
Grad 1 = Patella kan luxeras manuellt men återgår spontant till sitt normala läge.
Grad 2 = Patella kan lätt luxeras antingen manuellt eller spontant och kan förbli luxerad.
Grad 3 = Patella är permanent luxerad

Resultatet av undersökningen registreras centralt för samtliga raser vilket innebär att alla raser kan få undersökningen utförd och registrerad.

För att undersökningsresultatet skall registreras krävs att hunden är minst 12 månader gammal vid undersökningstillfället 0ch att undersökningen utförts av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Dokumentation ska göras på SKKs patellaintyg.

Patellaluxation är likt höftledsdyspasi, en egenskap med förmodat kvantitativ (polygen) nedärvning och vi vet i dagsläget inte vilka gener som ligger bakom. SKKs generella rekommendation är att endast hundar med normala knäleder ska gå i avel och en hund med kliniska symptom av patellaluxation är aldrig lämplig i avel, oavsett grad vid undersökning.

Källa: Svenska Kennelklubben

Tillbaka till Hälsa hos MAS